หมวด จิตอาสา

แนะนำงานอาสาโครงการจัดทำหอจดหมายเหตุ ศ.ระพี สาคริก โดยมูลนิธิระพี - กัลยา สาคริก
แนะนำงานอาสาข้างถนน โครงการ Food For Friends โดยมูลนิธิกระจกเงา
แนะนำงานอาสาสมัครช่วยน้องระบายสี โครงการ Draw You a Smile ที่บ้านราชาวดี (หญิง)